Zákaznická smlouva - Art Elegante

ZÁKAZNICKÁ SMLOUVA

S.R.O. „IMAGINE GAP“ (dále jen „Prodávající“) nabízí zboží/služby umístěné v internetovém obchodě https://art-elegante.com jakékoli svéprávné fyzické/právnické osobě (individuálnímu podnikateli) (dále jen „Kupující“), pokud tato akceptujepodmínky této Smlouvy a jejích příloh (bezpodmínečné přijetí).

Tato Smlouva nevyžaduje podpis obou stran, považuje se za uzavřenou okamžikem jejího přijetí Kupujícím a je platná v elektronické podobě.

Definice:

Kupující – jakákoli právnická osoba, individuální podnikatel nebo oprávněný zástupce právnické osoby, která nakupuje zboží na internetových stránkách https://art-elegante.com

Prodávající – S.R.O. „IMAGINE GAP“,  Datum zápisu: 3. června 2016

Sídlo: Dvořákova 736/4, 353 01 Mariánské Lázně, Identifikační číslo: 051 37 179

Zboží – hmotný předmět (nábytek, výzdoba) umístěný v internetovém obchodě ART-ELEGANTE a dostupný pro objednání Kupujícím;

Objednávka – požadavek na dodání zboží podaný Kupujícím prostřednictvím webové stránky nebo zavoláním na internetový obchod ART- ELEGANTE na nákup a/nebo dodání Zboží vybraného Kupujícím v internetovém obchodě.

Potvrzená Objednávka – Objednávka, u které bylo dosaženo dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím o druzích, množství, cenách Zboží a dodacích lhůtách, která je potvrzena zaměstnancem Prodávajícího.

Internetový obchod – internetové stránky s adresou na internetu https://art-elegante.com _, na kterých se každý Kupující může seznámit s prezentovaným zbožím, jeho popisem a cenami (na vyžádání) zboží, zvolit výrobek, způsob platby a doručení zboží, jakožto i vytvořit na něj objednávku;

Veřejná nabídka internetového obchodu ART-ELEGANTE – skutečná nabídka jakémukoli Kupujícímu, který projeví úmysl uzavřít kupní smlouvu v souladu se zákony České republiky.

Akceptace – úplné a bezpodmínečné přijetí podmínek veřejné nabídky Kupujícím kliknutím myši na pole „Přečetl jsem si a souhlasím s podmínkami veřejné nabídky“ nebo zaplacením Zboží (plně nebo částečně) v případě Objednávky telefonicky.

Osobní údaje – informace týkající se Kupujícího, včetně údajů, které uvedl při zadávání Objednávky.

1.      Všeobecná ustanovení:

1.1. Prodávající se zavazuje předat Kupujícímu a Kupující se zavazuje zaplatit a přijmout Zboží objednané na webových stránkách internetového obchodu https://art-elegante.com a potvrzené Prodávajícím (Potvrzená Objednávka).

1.2. Provedením objednávky Kupující potvrzuje, že se plně seznámil s textem této Smlouvy a přijímá její podmínky.

1.3. Platnost této Smlouvy se vztahuje na každé Zboží uvedené v Potvrzené Objednávce zvlášť, každá položka má vlastní cenu a je samostatným Zbožím.

1.4. Provedením Objednávky Kupující souhlasí s tím, že rozdíly mezi obrázky Zboží na stránkách a Zbožím zaslaným Kupujícímu nejsou považovány za vadu, pokud se tyto odlišnosti týkají barevného odstínu, možností řezu (střihu), textury, barvy, vzoru dřeva / umělého kamene / kůže a jiných rozdílů souvisejících s heterogenitou přírodního materiálu. Kupující souhlasí s tím, že jednotlivé položky Zboží se mohou mírně lišit odstíny, ale také barvou od obrázků prezentovaných na webových stránkách, což souvisí se specifikou technologie výroby.

1.5. Provedením Objednávky Kupující souhlasí s tím, že se barvy předních ploch nábytku mohou mírně lišit mezi sebou a od obrázku Zboží na stránkách odstínem, což souvisí s individuální úpravou přední plochy, takovéto rozdíly nejsou považovány za vadu. Kupující souhlasí s tím, že zaoblené a přímé (foliové a barvené) přední plochy se mohou mírně lišit mezi sebou strukturou, v souvislosti s použitím při jejich výrobě různých materiálů, což není považováno za vadu.

2.      Vyřízení Objednávky:

2.1. Vyřízení Objednávky se provádí telefonicky (číslo +420 776 840 313, +7 911 177 4269) a/nebo vyplněním a odesláním formuláře s uvedením parametrů Objednávky prostřednictvím webové stránky Internetového Obchodu Prodávajícímu. Při vyřízení Objednávky se Kupující zavazuje poskytnout následující informace:

Jméno a příjmení Kupujícího, kontaktní telefon a e-mail.

2.2. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za přesnost a správnost informací poskytnutých Kupujícím. V případě nesplnění povinností Prodávajícím z důvodu sdělení Kupujícím nepravdivých informací o sobě, podle § 2.1 této Smlouvy, Prodávající nenese odpovědnost za nesplnění Potvrzené Objednávky. Opakované kroky k provedení Potvrzené Objednávky se provádějí pouze po dohodě stran s připočtením příslušných dodatečných nákladů na vrub Kupujícího.

2.3. Informace o postupuvystavení Objednávky naleznete na adrese https://art-elegante.com.

2.4. Informace o Zboží, včetně barvy, velikosti a tvaru, o dostupnosti Zboží a dodací lhůtě uvedené na Stránkách, mají informativní charakter a při potvrzení Objednávky jsou Prodávajícím blíže upřesněny. V případě, že má Kupující otázky týkající se vlastností a charakteristik Zboží, musí Kupující kontaktovat Prodejce před vystavením Objednávky telefonicky (+420 776 840 313,/+7 911 177 426), přes Viber/Whatsapp nebo poslat přislušný e-mail přes formulář zpětné vazby.

2.5. Prodávající do 1 (jednoho) pracovního dne ode dne vystavení Objednávky potvrdí Kupujícímu, že obdržel Objednávku, a to tak, že zavolá nebo zašle zprávu na e-mailovou adresu Kupujícího při vyřízení Objednávky, projedná s Kupujícím dostupnost zboží z Objednávky, podmínky a způsoby úhrady Objednávky, termíny splnění objednávky, podmínky předání Zboží. Po odsouhlasení stanovených podmínek se Objednávka považuje za Potvrzenou. Prodávající může prodloužit dobu zpracování Objednávky.

2.6. V případě absence objednaného Zboží nebo jeho části ve skladu Prodávajícího Prodávajícíinformuje Kupujícího na uvedené telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Kupující je oprávněn souhlasit s převzetím Zboží v množství dostupném od Prodávajícího nebo odebrat tuto položku Zboží z Objednávky. Pokud Kupující neobdrží odpověď do 3 (tří) kalendářních dnů ode dne oznámení, má Prodávající právo zrušit Objednávku v plné výši a upozornit o tomto Kupujícího na e-mailovou adresu.

2.7. V případě zrušení předplacené Objednávky je hodnota zrušeného Zboží vrácena Prodávajícím Kupujícímu na účet, ze kterého byla platba provedena.

2.8. Podmínky převzetí objednaného zboží Kupujícím jsou stanoveny na základě dostupnosti zboží ve skladu Prodávajícího, adresy a regionu dodávky, práce konkrétní doručovací služby a nejsou přímo závislé na Prodávajícím.

2.9. Prodávající přistoupí ke kompletaci Objednávky ihned po Potvrzení Objednávky. Dokud zboží nebude doručeno doručovací službě, Kupující má právo provést změny v Potvrzené Objednávce zasláním nezbytných informací telefonicky (+420 776 840 313, +7 911 177 4269) nebo zasláním příslušného dopisu prostřednictvím formuláře zpětné vazby na webové stránce. Po provedení změn v Potvrzené Objednávce doba dodání Zboží začíná běžet od okamžiku provedení těchto změn.

3.      Zaplacení PotvrzenéObjednávky:

3.1. Kupující má právo zvolit jeden ze způsobů úhrady Zboží, jejichž popis a podmínky jsou uvedeny na adrese https://art-elegante.com. Zboží prodané v rámci Objednávacího programu má být zaplaceno v plné výši dle faktury vystavené Prodávajícím k zaplacení do 3 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

3.2. Konečnou cenu Objednávky potvrzuje Prodávající. Cena každé Objednávky je kalkulována individuálně na základě způsobu doručení a způsobu platby. Cena je uvedena v Kč nebo EUR.

3.3. Cena Zboží v Internetovém obchodě může být měněna Prodávajícím jednostranně. Cena Potvrzené Objednávky se však nemění.

3.4. Prodávající má právo poskytnout Kupujícímu slevy na Zboží a vytvořit bonusový program. Druhy slev, bonusů, jakož i postup a podmínky jejich poskytování a vypočtu jsou uvedeny na Stránkách a mohou být Prodávajícím jednostranně měněny.

3.5. Volba doručovací služby Kupujícím znamená souhlas Kupujícího s dodáním Zboží za podmínek Doručovací služby. Cenu služby potvrzuje Prodávající při zohlednění dodací adresy při poskytování služby.

4. Způsoby předání zboží:

4.1. Způsoby a podmínky předání Zboží Kupujícím jsou uvedeny na Stránkách na adrese https://art-elegante.com

4.2. Dodání zboží probíhá na území České republiky a Německa;

4.3. Po obdržení Zboží Kupující zašle Prodávajícímu 1 ze 2 podepsaných kopií následujících dokumentů:

- fyzické osoby: kupní smlouva s žádostí (OBJEDNÁVKA), protokol o poskytnutých službách.

4.4. Objednávka je považována za splněnou a povinnosti Prodávajícího vůči Kupujícímu se považují za splněné v okamžiku skutečného předání zboží, které je součástí Potvrzené Objednávky, Kupujícímu.

4.5. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat Zboží ohledně množství, kvality (celistvost Zboží, přítomnost trhlin, třísek, odřezků, skvrn a dalších vad, které nevyžadují použití speciálního vybavení) a úplnosti, ohledně shody se vzorem/popisem Zboží, jakož i údaje uvedené v zakázce odběratele. V případě zjištění vad Zboží a/nebo nesrovnalostí s údaji uvedenými na Stránkách nebo v Objednávce je Kupující povinen tuto skutečnost uvést v žádosti o poskytnutí služeb pro dodání Zboží. V opačném případě se Zboží považuje za přijaté bez reklamací na množství, kvalitu a úplnost.

4.6. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby dodržel dodací lhůty uvedené v této Smlouvě, zpoždění v dodávce je však možné z důvodu nepředvídaných okolností, které nastaly bez zavinění Prodávajícího.

4.7. Vlastnictví Zboží a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem předání Zboží a podpisu Kupujícím dokumentů potvrzující převzetí Zboží.

5. Termíny dodání zboží

5.1. Celková doba dodání zboží je od 20 do 30 pracovních dnů. Dodání zboží může Prodávající provést před uplynutím lhůty.

6. Výměna a vrácení Zboží:

6.1. Kupující má právo uplatnit reklamaci na kvalitu Zboží způsobem a ve lhůtě stanovených platnými právními předpisy České republiky, a to písemně.

 Ochrana osobních údajů

7. Následující informace se týkají zpracovávání osobních údajů návštěvníků těchto webových stránek a / nebo Kupujícího (v tomto článku dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“), které provádí Prodávající (v tomto článku dále jen „Správce“). Zpracovávání a ochrana těchto osobních údajů se řídí ustanoveními zákona č. 100/2001 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

7.1 Zpracovávání osobních údajů při odeslání objednávky

7.1.1 Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracuje za účelem vyřizování objednávek a plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, jsou: jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Subjektu údajů.

7.1.2. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy, kterou by jinak nebylo možné uzavřít.

7.1.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zákonem stanovených povinností Správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména z občanského zákoníku, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o archivech a spisové službě, zákona o účetnictví a zákona o DPH, některé z těchto údajů tedy minimálně po dobu 10 let.

7.1.4. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen poskytovatel služeb určených k zajištění řádného provozu těchto webových stránek, poskytovatel účetních služeb při zaúčtování daňových dokladů Správce nebo poskytovatel doručovacích služeb při doručení objednaného zboží(dále jednotlivě jen „Zpracovatel“).

7.1.5. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zpracovatele.

7.1.6. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Subjektu údajů, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

7.1.7. Možnost nákupu zboží a / nebo služeb nabízených na těchto webových stránkách není primárně určena pro návštěvníky mladší 16 let.

8.2. Zpracovávání osobních údajů při přihlášení k newsletteru

8.2.1 Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracovává za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa Subjektu údajů.

8.2.2. Právním základem zpracovávání těchto osobních údajů je souhlas Subjektu údajů ve smyslu § 5 odst. 2 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Správce.

8.2.3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zasílání newsletteru Správce, tedy po dobu trvání účelu zpracování.

8.2.4. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen Zpracovatel, který pro Správce zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterových kampaní, případně který Správci poskytuje technické řešení pro správu newsletterových kampaní.

8.2.5. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou případného Zpracovatele.

8.2.6. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Subjektu údajů, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

8.2.7. Newsletter není primárně určen pro návštěvníky mladší 16 let.

8.3 Zpracovávání osobních údajů při hodnocení nákupu či produktu a / nebo při zadání otázky

8.3.1 Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracuje za účelem zveřejnění jejich ohodnocení nákupu či produktu nebo za účelem zodpovězení zadané otázky či podnětu ze strany Subjektu údajů, jsou: jméno a příjmení, emailová adresa a telefonický kontakt.

8.3.2. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen Zpracovatel, který pro Správce zajišťuje zpracování hodnocení.

8.3.3. Osobní údaje, které budou Správci poskytnuty za pomoci kontaktního formuláře nebo formuláře pro hodnocení nákupu či produktu nebudou zveřejněny a slouží výhradně pro účely zodpovězení otázky či podnětu Subjektu údajů nebo za účelem zveřejnění pouhého hodnocení - to následně slouží i dalším zákazníkům při získávání bližších informací o produktech a službách Správce.

8.3.4. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je souhlas Subjektu údajů ve smyslu § 5 odst. 2 Zákona ve spojení s ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoli odvolán na základě žádosti adresované Správci.

8.3.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o zveřejnění hodnocení jeho nákupu a / nebo otázky, pokud se taková otázka nebo hodnocení zveřejňuje při konkrétních produktech či službách, nebo do doby zodpovězení Subjektem údajů zadané otázky či podnětu odeslaného přes kontaktní formulář, tedy po dobu trvání účelu zpracování.

8.3.6. Při zpracovávání osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zpracovatele.

8.3.7. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Subjektu údajů, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

8.3.8. Formulář pro hodnocení nákupu a / nebo zadání otázky nebo podnětu není primárně určen pro návštěvníky mladší 16 let.

8.4 Zpracovávání osobních údajů při registraci na webových stránkách Správce

8.4.1 Osobní údaje Subjektu údajů, které Správce zpracuje za účelem zřízení uživatelského účtu Subjektu údajů a poskytování služeb určených pro registrované uživatele, jsou: Jméno a příjmení, poštovní a emailová adresa a telefonní číslo Subjektu údajů.

8.4.2. Zpracováním osobních údajů Subjektu údajů může být pověřen Zpracovatel pověřený zajištěním řádného provozu těchto webových stránek.

8.4.3. Právním základem zpracování těchto osobních údajů je plnění práv a povinností spojených s využíváním služeb spojených s uživatelských účtem, které by jinak nebylo možné poskytovat v plném rozsahu.

8.4.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání zájmu Subjektu údajů o využívání služeb spojených s uživatelských účtem, tedy po dobu trvání účelu zpracování.

8.4.5. Při zpracovávání osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přičemž Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou Zpracovatele.

8.4.6. Subjekt údajů má především právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů k jinému správci, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Subjektu údajů, jakož i právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud Správce a / nebo Zpracovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a / nebo Zákonem.

8.4.7. Služby spojené s uživatelským účtem nejsou primárně určeny pro návštěvníky mladší 16 let.